Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Burmistrz Miasta i Gminy
    
Sławomir Ruszkowski
Kontakt
Fax

(091) 3872619
Telefon
(091) 3872984
E-mail
burmistrz@trzebiatow.pl
Dyżury
-
-
Zadania i kompetencje 1. Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.
4. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
6. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
7. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
8. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
9. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrz w drodze zarządzenia.
10. Kierownikiem urzędu jest burmistrz.
11. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
12. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
13.Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą.
14. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz.
15. Burmistrzowi gminy przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2006-06-19 12:41:13
Data utworzenia 2005-07-21
Data udostępnienia 2006-05-15
Osoba odpowiedzialna Adriana Radoch
Udostępnił Adriana Radoch