Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa Podział nieruchomości
Opis Podział nieruchomości
Miejsce Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
pok. nr 14a   Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1,  
tel. 91 38 72 017 (wew. 125)
fax 91 38 72 619
e-mail: geodezja@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1.Dział III rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz.1990 ze zm. ),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm. )

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja o podziale nieruchomości, doręczona jest stronie za pisemnym, zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Strona może odebrać decyzję osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru, w siedzibie Urzędu (pok. nr 14a).

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości oraz
2. Załączniki:
- 3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości
- wypis z rejestru ewidencji gruntów
- dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej)
- aktualny odpis z rejestru handlowego – jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.

Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów następuje wydanie postanowienia co do zgodności proponowanego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego.
Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia wnioskodawca winien przedłożyć:
- dokumentację geodezyjną – mapę z projektem podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych, wykaz synchronizacyjny, protokół z przyjęcia granic nieruchomości, sporządzone przez uprawnionego, geodetę w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

OPŁATY

Nie pobiera się.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 lit. h  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 783 ze zm.)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30  dni.
Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnego powiadomienia Strony, z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu załatwienia sprawy.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta).
Odwołanie od decyzji o podziale nieruchomości powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.  
Inne Sporządził
Jerzy Mazur

Ostatnia aktualizacja
3 sierpień 2021 r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-08-03 14:01:15
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Jerzy Mazur
Udostępnił Agnieszka Słodkowska