Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Opis Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Miejsce Referat Planowania i Ochrony Środowiska
pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1,
 
tel. 91 38 72 017 (wew. 123); fax: 91 38 72 619;
e-mail: srodowisko@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
Informacja
PODSTAWA PRAWNA

Art. 69, art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postanowienie

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia*,** oraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu, do których należy dołączyć:
1/poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
2/w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
3/wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

* Kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
** Karta informacyjna przedsięwzięcia - to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:
a/rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b/powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c/rodzaju technologii,
d/ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e/przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f/rozwiązaniach chroniących środowisko,
g/rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h/możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i/obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

OPŁATY

Opłata skarbowa w wys. 205,00 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni w związku z koniecznością zasięgnięcia opinii w przedmiocie ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko na podstawie art. 70 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).


TRYB ODWOŁAWCZY

Postanowienie określające zakres raportu oddziaływania na środowisko oraz postanowienia organów współdziałających nie mają charakteru zaskarżalnego.


INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.
Inne Sporządziła
Dorota Falendysz-Papajewska

Ostatnia aktualizacja
20 stycznia 2010r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Dorota Falendysz-Papajewska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska