Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
Opis Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich

pok. nr 21 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 1

tel.:(91) 38 72 152 (wew. 138)  
fax:(91) 38 72 619  

e-mail: ewidencja@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U             z 2013 r. poz. 267 z późn.zm)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2010 r. Nr 217, poz.1427 z późn.zm)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2014 r. poz.1628 z póżn.zm)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych  z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL  oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego                    ( Dz.U NR 243, poz.1450 z późn.zm)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opłat za udostepnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U Nr 195, poz.1153 z późn.zm)WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL.
2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych;
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)


OPŁATY

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych - 31 ,00 zł.
Opłata skarbowa: za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
43 8566 1026 0311 1100 2002 0075 (konto do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych)
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005 (konto do uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo)

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwuTERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni


TRYB ODWOŁAWCZY

Do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzje


INFORMACJE DODATKOWE

1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem
2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego
3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych
4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca  
5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu
6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych

Inne Sporządziła
Anna Pawłowska

Ostatnia aktualizacja
27 kwietnia 2015r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-04-29 14:25:15
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Anna Pawłowska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska