Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

2014-07-11
Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia
lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego
lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań
i kompetencji organów gminy.

Nadawca petycji:
Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia,
fundacje.

Można to zrobić w interesie:
• publicznym, czyli wszystkich obywateli,
• podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
• innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą,

Petycja powinna zawierać:
• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji).
W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie
w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu,
adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu.
W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję
do uzupełnienia zaistniałych braków.
• wskazanie adresata petycji,
• wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot
wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję
pozostawiona zostanie bez rozpoznania.
Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono,
przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu
rozpatrującego petycję).